Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący od 30.08.2018r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://pelet.com.pl. W szczególności warunki zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego w tym, dokonywania Rejestracji, korzystania z Konta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep internetowy, prowadzony jest przez spółkę:

Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891,
NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379,

adres poczty elektronicznej: info@barlinek.com.pl ,

Tel. +48 41-333-11-00

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Sprzedawcy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Treść zmian Regulaminu zostanie zakomunikowana Klientom przez umieszczenie pod adresem Sklepu Internetowego niniejszej wiadomości i utrzymanie jej na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych oraz po zarejestrowaniu Klienta przez przesłanie na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracji
 3. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia Zamówienia.

§ 2. Definicje

 1. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje handlowe i marketingowe;
 2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rokżycia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą. Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost wskazane w ich treści;
 5. Czas realizacji zamówienia - oznacza liczbę dni roboczych, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;
 6. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Polityka prywatności lub Polityka - dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci;
 8. Produkt/Produkty - rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 9. Login - unikalny dla każdego Klienta adres poczty elektronicznej, podawany w toku Rejestracji oraz wykorzystywany każdorazowo do Logowania w Sklepie Internetowym;
 10. Rejestracja - procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta poprzez podanie przez Klienta, jego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane;
 11. Logowanie - otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji, indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 12. Konto - indywidualne, wirtualne konto Klienta umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 13. Sklep Internetowy - serwis internetowy Sprzedawcy prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem https://pelet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą, prowadzony przez Sprzedawcę;
 14. Sprzedawca/Spółka - Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891, NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379,
 15. Strona - Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy bądź Umowy sprzedaży;
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/-ów przedstawianych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;
 17. Umowa sprzedaży – zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Sprzedawcą i Konsumentem, w rozumieniu przepisów U.p.k umowa nana odległość i między Sprzedawcą i Klientem w rozumieniu przepisów K.c.,umowa sprzedazy polecająca na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli Klienta w przedmiocie złożenia Zamówienia i Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji;
 18. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 19. K.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 20. U.o.d.o. - ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych;
 21. U.ś.u.d.e. - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 22. U.p.k. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 23. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 3. Wymogi techniczne i odpłatnosć

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 3. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi składania Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia

§ 4. Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://pelet.com.pl, polegające na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.
 4. Rejestracja Konta może być dokonana poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.pelet.com.pl/pl/user/register lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:
  1. zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu,
  2. wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 6. W celu zakończenia procedury Rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „UTWÓRZ NOWE KONTO”.
 7. Umowa w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „UTWÓRZ NOWE KONTO”. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 5. Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zamówienia przez stronę internetową Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować Zamówienie, wybrać adres dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Naciśnięcie na przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z podstron przygotowanych dla produktów. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „Zamów online”. Po naciśnięciu przycisku „Zamów online”, Klient wybiera adres dostarczenia Produktu, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3. dane odbiorcy
  4. sposób płatności,
  5. adres, na który ma być dostarczony Produkt, jeśli zamówiony Produkt ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 8. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 9. Całkowita wartość Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz ustalone koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia – stanowi całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie uiścić wraz z należnymi podatkami.
 10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, jego wariantu, adresu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu adresu dostarczenia Produktu, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał .
 14. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 15. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta do realizacji, Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 16. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej (przyjęcie do realizacji).

§ 6. Ceny Produktów i sposób uiszczenia zapłaty z tytułu Zamówienia

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Do Ceny Produktów wliczony jest z góry ustalony koszt dostawy Produktu na terenie Polski świadczony przez Pocztę Polską.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili jego złożenia.
 4. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie podczas składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana taka nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 6. Klient po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji od Sprzedawcy dokonuje płatności Ceny na zasadach (płatność z góry) przed odbiorem zamówionego Produktu. Klient dokonuje płatności elektronicznej przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem banku obsługującego rachunek z którego Klient dokonywać będzie zapłaty lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia.
 7. Formy płatności dostępne za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia:
  1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  2. płatności online,
  3. BLIK.
 8. Płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia oferowana jest przez Spółkę Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
 9. Klient nie może łączyć różnych form płatności wskazanych powyżej.
 10. W przypadku płatności kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 11. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić kwotę wynikającą z Zamówienia w ciągu 10 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji..
 12. W przypadku gdy Klient nie dokona zapłaty za Zamówienie w terminie określonym w ust. 11 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do dokonania zapłaty Ceny przez Klienta.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7. Realizacja i sposób dostarczenia Zamówień

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska na adres wskazany przez Klienta .
 2. Szczegółowe koszty dostawy podane zostaną Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia, przed wciśnięciem przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, są również dostępne pod adresem: https://pelet.com.pl/dostawa-i-platnosc.
 3. Faktura VAT jest wystawiana oraz wysyłana do Klienta w dniu dostarczenia do Klienta Produktu i obejmuje wybrany przez Klienta przedmiot Zamówienia.

§ 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem ewentualnych kosztów określonych w ust. 6 i 7 poniżej).
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. w przypadku umowy, która obejmuje wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczającym jest złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy skierowanego pocztą tradycyjną na adres: Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odstapienie.umowa.pellet@barlinek.com.pl. Oświadczenie może zostać również przesłane pocztą wraz ze zwracanym Produktem na adres podany w ust. 5 poniżej, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet”.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Barlinek Inwestycje, ul. Przemysłowa 1, 74 320 Barlinek, z dołączoną do Produktu kopią dokumentu zakupu oraz z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet”.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy U.p.k, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Barlinek S.A. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy Pelet” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.kielce@barlinek.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  4. nazwa i typ reklamowanego Produktu,
  5. dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz datę jej stwierdzenia,
  6. ilość produktu będącą przedmiotem reklamacji
  7. datę nabycia Produktu,
  8. propozycję rozwiązania,
  9. dowód zakupu Produktu
  10. Zdjęcia reklamowanego produktu, o ile możliwe

   Z uwagi na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Barlinek S.A. informuje, iż Administratorem danych osobowych przekazanych przez klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym będzie Barlinek S.A., z siedzibą przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zwany dalej „Administratorem”. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny). Odbiorcami danych osobowych klienta będą podmioty przetwarzające dane na podstawie przepisów prawa lub zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi serwisowe, montażu i wyceny szkody, usługi fachowego niszczenia dokumentów, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie, pocztowe umożliwiające realizację procesu reklamacji. Dane osobowe klienta przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują klientowi następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych klienta naruszają przepisy RODO. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem realizacji złożonej reklamacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania kontaktu między klientem, a Administratorem i rozpatrzenia zgłoszenia.

 4. Reklamacja może zostać zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci , który to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Formularz reklamacyjny stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres: Barlinek Inwestycje, Dział Serwisu Technicznego, ul. Przemysłowa 1, 74 320 Barlinek, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy Pelet”.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe.bsa@barlinek.com ,
  2. w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.( z dopiskiem „reklamacja newsletter pelet.com.pl” )
 8. Reklamacja, o której mowa w ust. 7 powyżej, powinna zawierać w szczególności:
  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,
  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,
  4. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje, a także zasady dostępu do których opisane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 3. Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Celem Europejskiej platformy ODR jest ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego, sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez siec Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu sieci Internet lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej – Sprzedawca niniejszym wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 4. Sprzedawca przestrzega przepisów kodeksu dobrych praktyk, który jest zbiorem zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych dortyczącyh stosowanych praktyk rynkowych o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z póź.zm.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 11. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia lub formularzu subskrypcji newslettera oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych i marketingowych
 2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji z Newslettera.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

§ 12. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia, rezerwacji Produktu lub rozpatrywania reklamacji są przetwarzane przez spółkę Administratora Danych Osobowych - Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891, NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379..
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji lub złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, określonych jako obligatoryjne. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji lub złożenia Zamówienia oraz ich realizacji i obsługi, w tym wystawienia dowodu sprzedaży, a także wysyłki produktów.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy i umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, dochodzenia roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, po uzyskaniu odrębnej zgody, także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Newsletter), w tym profilowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO, obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, firma świadcząca usługi marketing automation, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie, usługi fachowego niszczenia dokumentów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora Danych uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
  1. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
  2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji
  3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  4. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
  5. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnienia Klient powinien skontaktować się ze Spółką na adres: Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe.bsa@barlinek.com .
 8. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies, tj. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 10. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik może mieć ograniczony dostęp do określonych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu Internetowego.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Klient może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe.bsa@barlinek.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich;
  4. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobre obyczaje,
  5. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie zablokowanie i usunięcie Konta ze Sklepu Internetowego, co nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 5. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 K.c.
 6. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach K.c. oraz U.p.k. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży,
  2. Wzór formularza reklamacji dla Produktów nabytych w Sklepie Internetowym.

Menu instalacji