Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Pani/Pana danych osobowych.

Polityka określa sposób i cele przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie.

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwa wszystkich posiadanych przez nas danych. Gwarancją stosowania przez nas najwyższych standardów i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są wdrożone przez nas polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo a także odpowiednie systemy informatyczne w tym niezależne certyfikaty (certyfikat SSL). Regularnie dokonywane kontrole wprowadzonych środków w zakresie ich adekwatności w celu zabezpieczenia posiadanych danych oraz zasada minimalizacji ich przetwarzanych stanowią gwarancje bezpieczeństwa i przejrzystości prowadzonych procesów.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323), Al. Solidarności 36, KRS 0000018891, NIP 959-08-21-486 (dalej: Spółka/ Administrator). W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe.bsa@barlinek.com

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Barlinek przetwarza Pani/Pana dane osobowe znajdujących się na Portalu www.plet.com, w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

  2. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO przez okres niezbędny dla zakończenia tego procesu;

  3. dochodzenia roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń;

  4. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu;

  5. po uzyskaniu odrębnej zgody, także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Newsletter) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  6. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres roku od zakończenia korespondencji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Barlinek przekazuje dane osobowe innym podmiotom w tym organom państwowym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Barlinek udostępnia/powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom z Grupy Barlinek (Barlinek Inwestycje sp. z o.o., ul Przemysłowa 1, 74- 320 Barlinek) oraz podmiotom świadczącym na rzecz Barlinka usługi niezbędne do realizacji celów dla których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym, podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo systemów IT, obsługę logistyczną, pocztową czy kurierską, firmom hostingowym a także organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom państwowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

  1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

  2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

  3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie, Administrator na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;

  4. prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;

  5. prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane;

  7. prawo wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Oświadczenie dotyczące realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce lub za pośrednictwem poczty email daneosobowe.bsa@barlinek.com

Oświadczenie powinno w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE

Dane osobowe mogą podlegać procesom profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych na automatycznym doborze przekazywanych treści. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do Pani/Pana ofert jak najlepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach analizy danych, które posiadamy na Pani/Pana temat jak i ruchów wykonywanych na naszej stronie internetowej, zbieraniu informacji o Pani/Panu na podstawie analizy zachowań w sieci poprzez skorelowanie z Pani/Pana aktywnością reakcji na przesyłane oferty czy czas i zachowania podjęte na naszej stronie.

AKTUALIZACJA

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.