Regulamin sklepu internetowego

Regulamin portalu Barlinek Pelet

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://pelet.com.pl.

 2. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także warunki zawierania, rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. Sklep internetowy, prowadzony jest przez spółkę (Administratora):

Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891,
NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379,

adres poczty elektronicznej: ,

Tel. +48 41-333-11-00

§ 2. Definicje

 1. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz innego rodzaju informacje handlowe i marketingowe;

 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;

 3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Sprzedawcę,

 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą. Sprzedawca zastrzega, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost wskazane w ich treści;

 6. Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych, w trakcie których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu;

 7. Polityka prywatności lub Polityka – dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci;

 8. Produkt/Produkty – rzeczy ruchome wolne od wad znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9. Portal – serwis internetowy Sprzedawcy prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, dostępny pod adresem https://pelet.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zadawać pytania (formularz kontaktowy) czy składać Zamówienia prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą, prowadzony przez Sprzedawcę;

 10. Sprzedawca/Spółka – Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891, NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379,

 11. Strona  – Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy bądź Umowy sprzedaży;

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia Produktu/-ów przedstawianych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

 13. Umowa sprzedaży  – zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Sprzedawcą i Konsumentem, w rozumieniu przepisów U.p.k umowa nana odległość i między Sprzedawcą i Klientem w rozumieniu przepisów K.c., umowa sprzedaży polecająca na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli Klienta w przedmiocie złożenia Zamówienia i Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji;

 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

 15. U.o.d.o. – ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych;

 16. U.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 17. U.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Rodzaje i sposób świadczonych usług

 1. Usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Portalu polegają na:

  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,

  2. przesyłaniu informacji Newsletter

  3. zawarciu umowy sprzedaży

 2. Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Klienta, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 3. Aby skorzystać z Portalu niezbędne jest:

  1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z prawidłowo skonfigurowaną wersją przeglądarki internetowej;

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku Newslettera i zakupu w sklepie Internetowym.

§ 4. Newsletter

 1. Z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji o produktach, wydarzeniach, akcjach promocyjnych Spółki (Newsletter) i zaakceptowaniu Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, podany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.

 3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności na żądanie Użytkownika, w każdym czasie poprzez skierowanie do Spółki odpowiedniego oświadczenia na adres każdorazowo podany w Newsletterze bądź to z inicjatywy Spółki, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

§ 5. Zakup Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W celu dokonania zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient musi zaakceptować Regulamin Portalu. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.

 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia należy skompletować Zamówienie, wybrać adres dostarczenia Produktu, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Naciśnięcie na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 4. Całkowita wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz ustalone koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed, w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia, a także w potwierdzeniach zamówienia i stanowi całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest uiścić wraz z należnymi podatkami.

 5. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, jego wariantu, adresu dostarczenia, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej (Otrzymaliśmy twoje zamówienie!).

§ 6. Ceny Produktów i sposób uiszczenia zapłaty z tytułu Zamówienia

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Do Ceny Produktów wliczony jest z góry ustalony koszt dostawy Produktu.

 2. Klient po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji od Sprzedawcy dokonuje płatności Ceny na zasadach (płatność z góry) przed odbiorem zamówionego Produktu.

 3. Klient dokonuje płatności elektronicznej przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem banku obsługującego rachunek z którego Klient dokonywać będzie zapłaty lub za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia.

 4. Formy płatności dostępne za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia:

  1. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

  2. płatności online,

  3. BLIK.

 5. Płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych BlueMedia oferowana jest przez Spółkę Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.

 6. W przypadku płatności kartą płatniczą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7. Realizacja i sposób dostarczenia Zamówień

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska na adres wskazany przez Klienta.

 2. Szczegółowe koszty dostawy podane zostaną Klientowi każdorazowo przy składaniu Zamówienia, przed wciśnięciem przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” są również dostępne pod adresem: https://pelet.com.pl/dostawa-i-platnosc.

 3. Faktura VAT jest wystawiana oraz wysyłana do Klienta w dniu dostarczenia do Klienta Produktu i obejmuje wybrany przez Klienta przedmiot Zamówienia.

§ 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 9.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

  2. w przypadku umowy, która obejmuje wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 3. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczającym jest złożenie przez niego odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy skierowanego pocztą tradycyjną na adres: Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odstapienie.umowa.pellet@barlinek.com.pl. Oświadczenie może zostać również przesłane pocztą wraz ze zwracanym Produktem na adres podany w ust. 5 poniżej, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet”.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Barlinek Inwestycje, ul. Przemysłowa 1, 74 320 Barlinek, z dołączoną do Produktu kopią dokumentu zakupu oraz z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy Pelet”.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Korzystając z prawa do odstąpienia konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Ze względu na swój charakter (waga, gabaryty palety) Konsument musi mieć na uwadze, że zwrot towaru nie może nastąpić w zwykłym trybie poprzez odesłanie pocztą.
  Aktualne koszty transportowe zwrotu za pośrednictwem firm kurierskich należy sprawdzić w cennikach tych firm a w przypadku Poczty Polskiej podane zostaną Klientowi każdorazowo w drodze mailowej info@barlinek.com.pl lub telefonicznej Tel. +48 41-333-11-00.


§ 9. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach K.c., w szczególności w art. 556 i następnych.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres Barlinek S.A. al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy Pelet” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje.kielce@barlinek.com

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres do korespondencji,

  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  4. nazwa i typ reklamowanego Produktu,

  5. dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz datę jej stwierdzenia,

  6. ilość produktu będącą przedmiotem reklamacji

  7. datę nabycia Produktu,

  8. propozycję rozwiązania,

  9. dowód zakupu Produktu

  10. Zdjęcia reklamowanego produktu, o ile możliwe

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres: Barlinek Inwestycje, Dział Serwisu Technicznego, ul. Przemysłowa 1, 74 320 Barlinek, z dopiskiem „Reklamacja – sklep internetowy Pelet”.

 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, mogą być składane:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe.bsa@barlinek.com,

  2. w formie pisemnej przesyłając treść reklamacji na adres Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.( z dopiskiem „reklamacja newsletter pelet.com.pl”)

 7. Reklamacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, powinna zawierać w szczególności:

  1. opis sprawy, której dotyczy reklamacja,

  2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia albo rezerwacji,

  4. preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 8. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, przesyłając informację zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje, a także zasady dostępu do których opisane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 3. Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Celem Europejskiej platformy ODR jest ułatwienie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego, sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez siec Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu sieci Internet lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej – Sprzedawca niniejszym wskazuje łącze elektroniczne do platformy ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 4. Sprzedawca przestrzega przepisów kodeksu dobrych praktyk, który jest zbiorem zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych dortyczącyh stosowanych praktyk rynkowych o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z póź.zm.

 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

§ 11. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w momencie kierowania zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapisania się na Newsletter bądź składania zamówienia czy rozpatrywania reklamacji są przetwarzane przez spółkę – Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018891, NIP: 959-08-21-486, REGON 290725379, która jest Administratorem tych Danych Osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury zakupu Produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, określonych jako obligatoryjne. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zakupu Produktu oraz jego obsługi, w tym wystawienia dowodu sprzedaży.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:

  1. odpowiedzi na udzielone zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu Administratora danych (odpowiedz na kontakt)

  2. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług droga elektroniczną i umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

  4. dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionego interesu Administratora danych,

  5. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. po uzyskaniu odrębnej zgody, także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Newsletter), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, firma świadcząca usługi marketing automation, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie, usługi fachowego niszczenia dokumentów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa (Poczta Polska).

  5. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora Danych uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  1. przez okres roku – w przypadku obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego

  2. przez okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń,

  3. przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji

  4. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;

  5. do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),

  6. do momentu wycofania zgody – w przypadku zapisu na Newsletter,

  7. po okresach wskazanych w punktach powyższych przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  2. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,

  3. prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),

  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  7. W przypadku chęci skorzystania z powyższych uprawnienia Klient powinien skontaktować się ze Spółką na adres: Barlinek S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe.bsa@barlinek.com

  8. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies, tj. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

  9. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

  10. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik może mieć ograniczony dostęp do określonych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu Internetowego.

  11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem https://pelet.com.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Klient może wypowiedzieć umowę w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe.bsa@barlinek.com albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 2. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 K.c.

 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach K.c. oraz U.p.k. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Załącznikiem do Regulaminu jest:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.